DCL:Digital Channel Link


请输入要查询的英文缩写:

输入英文缩写格式如“CPU”,中间请不要加空格

DCL

英文缩写 DCL

英文全称 Digital Channel Link

中文解释 数字信道链路

缩写分类 电子电工

DCL 相关英文缩写

  • DCLK 点时钟
  • DCLU 数字载波线路单元
  • DCL 起飞许可传送