MAD:manufacturing assembly drawing


请输入要查询的英文缩写:

输入英文缩写格式如“CPU”,中间请不要加空格

MAD

英文缩写 MAD

英文全称 manufacturing assembly drawing

中文解释 制造装配图

缩写分类 工业工程

MAD 相关英文缩写

 • MAD 机器分析显示
 • MAD 磁场异常探测
 • MAD 维护,装配,拆卸
 • MAD 材料分析资料
 • MAD 最大容许剂量
 • MAD 微吸附检测器
 • MAD 多孔磁心
 • MAD 多路存取器件,多址装置
 • MADP 内存地址数据路径
 • madcap 多点地址动态客户分配协议
 • MAD 马德里
 • MADA 多路存取分立地址系统
 • MADD 抗议司机酒后驾驶母亲协会