W.W.I:World War I


请输入要查询的英文缩写:

输入英文缩写格式如“CPU”,中间请不要加空格

W.W.I

英文缩写 W.W.I

英文全称 World War I

中文解释 第一次世界大战

缩写分类 军事政治 历史

缩写简介 无。

W.W.I 相关英文缩写

  • W.W.II 第二次世界大战