NNT:Number needed to treat


请输入要查询的英文缩写:

输入英文缩写格式如“CPU”,中间请不要加空格

NNT

英文缩写 NNT

英文全称 Number needed to treat

中文解释 需治数

缩写分类 医药卫生

缩写简介 临床试验术语

NNT 相关英文缩写

  • NNTP 网络新闻传送协议
  • NNTS 海军导航技术系统