MTA:Message Transfer Agent


请输入要查询的英文缩写:

输入英文缩写格式如“CPU”,中间请不要加空格

MTA

英文缩写 MTA

英文全称 Message Transfer Agent

中文解释 报文传送代理

缩写分类 电子电工

MTA 相关英文缩写

  • MTA 报文传送代理
  • MTAC 多次试验评分标准
  • MTA 媒体终端适配器
  • MTA 市旅游局
  • MTA 人力训练协会
  • MTA 市场技术员协会
  • MTA 交通运输管理局
  • MTA 汽车贸易协会
  • MTA 音乐教师协会